เว็บบอร์ด

You need to log in to create posts and topics.

Bangkok Flight Services Passenger Services Walk-in Interview (4 เมษายน 62)

Bangkok Flight Services Passenger Services Walk-in Interview
เตรียมความพร้อมแล้วก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Bangkok Flight Services
----------------------------------------
เปิดรับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
- วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
- ณ The Connecion @ MRT ลาดพร้าว (ทางออกประตูที่ 4)
- เปิดลงทะเบียนและรับบัตรคิว ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไปนะครับ
------------------------------------------
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Passenger Service Agent
------------------------------------------
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. เรซูเม่ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ
6. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript)หรือ Grade report หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร จำนวน 1 ใบ
7. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ใบ

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น TOEIC จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน หรือทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ

กรณีเทอมสุดท้ายผู้สมัครกำลังเรียนอยู่ หรือรอสอบ ไม่สามารถสมัครงานได้ ยกเว้น
1. ผู้สมัครกำลังฝึกงานอยู่เป็นวิชาสุดท้าย
2. ผู้สมัครฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังรอเกรดฝึกงานวิชาเดียว

หมายเหตุ
1. รบกวนผู้สมัครตรวจสอบความชัดเจนของสำเนาเอกสาร ความถูกต้องครบถ้วนและวันหมดอายุ ด้วยนะครับ
2. การเซ็นสำเนาถูกต้องบนเอกสาร รบกวนระบุข้อความว่า "สำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อผู้สมัคร" เท่านั้น ไม่ต้องระบุว่าใช้เพื่อการสมัครงาน
3. กรุณาใช้เฉพาะ "ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน" ในการเซ็นชื่อบนเอกสารที่เป็นสำเนาเท่านั้น
4. ผู้สมัครกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตัวด้วยนะครับ
5. แต่งกายชุดสูทสากลสีสุภาพ
6. กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารต่างๆ มาให้ครบตามจำนวนที่ระบุข้างต้น
-------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหาและว่าจ้าง
โทร. 02-131-5038-40 และ 02-131-5000 ต่อ 5132