เว็บบอร์ด

You need to log in to create posts and topics.

ฝึกงานกับ Thai AirAsia

ฝึกงานกับ Thai AirAsia

ระยะเวลาฝึกงานช่วง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย
กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4
ระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป
เกรดเฉลีย 3.00 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครฝึกงาน

ใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย
Resume / CV พร้อมระบุแผนกที่ต้องการฝึกงาน เช่น People, Flight Operations (Pilot Training / Cabin Crew), Sales & Marketing, Inflight Service, Engineering, Accounting, ICT, Creative, Ramp, Safety
ใบผลการเรียนเทอมล่าสุด

หมายเหตุ :

สำหรับฝึกงานฝ่าย Guest Service ให้ติดต่อโดยตรงที่ Guest Service Office อาคาร 2 ชั้น 2 สนามบินดอนเมือง พร้อมใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย
สำหรับผู้ผ่านการพิจารณา ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับภายหลัง

ดูรายละเอียดที่ official web site