เว็บบอร์ด

You need to log in to create posts and topics.

ข้อมูลฝึกงานกับ Thai Lion air

เอกสำรสำหรับกำรยื่นควำมประสงค์ฝึกงาน

  1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
  2. ประวัติส่วนบุคคล(Resume)
  3. เอกสารผลการศึกษา(Transcript)
  4. สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
  5. รูปถ่าย 1 นิ้ว

คุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับแผนกที่ทำ

ส่งเอกสารทั้ งหมดทางอีเมล์เท่านั้น Internship.engineer@lionairthai.com

ดูระเบียบการโดยละเอียดในไฟล์แนบด้านล่าง

 

 

Uploaded files: